ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖅᐳᑦ ᐊᑐᐃᓐᓚᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᒥᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐊᑐᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᓱᕙᓪᓕᐊᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕆᑦᑕᖅᑐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ CMS.  ᑲᑎᑦᑐᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᐳᑦ ᑐᕈᐹᓪᒥᑦ – ᐱᐅᓛᖑᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᑦ-ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑕᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑐᕈᐹᓪ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒃᓴᐅᔪᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓂ ᑕᒪᒃᑭᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓪᓚᕆᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ ᐱᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖓᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ.  ᑐᕈᐹᓪ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᖃᐅᖅᐳᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑎᐅᔪᓄᑦ.  ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᕆᑦᑕᖅᑐᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒥᑦ. ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᐅᔪᑦ ᐱᔪᒪᔭᕐᓂ ᐱᑕᖃᙱᑉᐸᑦ, ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᕗᒍᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐊᑲᐅᓛᖑᔪᒥᑦ.   

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ: