ᓴᓇᔭᐅᓂᖓ

ᑲᑎᑦᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᑦ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᑕᑯᒥᓇᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᐅᓛᒥᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᖓ ᐊᔪᕐᓇᙱᓪᓗᓂ.  ᓴᓇᐅᒐᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑲᓐᓂᖅᐳᑦ ᐊᑐᕐᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᒐᖃᖅᖢᑕ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᓂ ᐊᑐᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᐸᒃᑐᓂ ᓱᕙᓪᓕᐊᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒥᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂᒧᑦ ᑲᑎᑦᑐᒥᑦ ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᐅᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓲᒥᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ.

ᐊᑏ-ᒎ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒻᐸᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒍᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 6-ᓄᑦ – ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓛᖑᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓂᐅᔪᓂᑦ.  ᐊᑏ-ᒎ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓂᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒥᑦ ᐃᒡᓗᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᑦᑐᒥᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖕᓃᑦ ᓴᙱᔪᐊᓗᖕᒥᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐊᐅᓚᓂᐊᕐᓗᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᑭᒡᓕᐅᔪᒥᑦ ᓱᕙᓪᓕᐊᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᓚᓗᓂ. 

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᑏ-ᒎ-ᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖓᓐᓂᑦ: www.atiigomedia.com