ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᑲᑎᑦᑐᑦ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐆᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᙳᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ

ᑲᑎᑦᑐᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᕗᑦ ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ 2003-ᒥᑦ. ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂᑦ-ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓂ ᑕᒪᒃᑭᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓪᓚᕆᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ ᐱᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖓᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᑲᑎᑦᑐᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᕿᓚᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑕᒪᒃᑮᑦ ᐊᐅᓚᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᔅᓯᒐᓴᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᑲᑎᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᑦ ᔭᓄᐊᕆ 2003-ᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᕕᐅᓪᓗᓂ. ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖃᔅᓯᒐᓴᖕᓂ, ᐊᑏ-ᒎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒍᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 6-ᓄᑦ – ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓛᖑᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓂᐅᔪᓂᑦ. ᐱᓕᕆᓕᓂᖃᕐᔪᐊᕐᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕙᑎᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᑉᓇᒃᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓄᑦ.