ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᕗᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᕗᑦ ᐃᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᓴᙱᔪᒥᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᒪᓗᓂ ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᕆᔭᔅᓯᓐᓂ. ᐅᖃᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᑎᑦᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓄᐊᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖃᖅᑐᓪᓗᑎᑦ ᑭᓱᒥᑦ ᕿᓂᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓂᑦ. 

 

ᑲᑎᑦᑐᑦ
1554A Federal Road
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃ 1263, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0
Iᐅᖃᓘᑖ: (867) 979-0026
ᐅᖃᓘᑖ: (867) 979-0100
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: kelly@katittut.ca